Đề bài tập:

Khoản mục 2002 2003 2004 2005 2006
Chi đầu tư 10.400        
Chi nghiên cứu phát triển 2.000        
Nhu cầu vốn lưu động   1.500 1.500 3.000  
Doanh thu   8.000 16.000 40.000 40.000
Chi phí SX trực tiếp   4.000 8.000 20.000 20.000
Chi phí QL   800 1.600 4.000 4.000
Vốn đầu tư được tài trợ bằng vốn vay 60%        
Lãi suất cho vay (%/năm) 14%        
Trả nợ (lần/năm) 1        
Thời hạn trả nợ (năm) 4        
Phương pháp trả nợ số dư giảm dần.
Thuế TNDN 25%        
Phương pháp khấu hao đường thẳng
Thời gian khấu hao (năm) 4        
Lập bảng dòng tiền tự do          
Tỷ suất lợi nhuận mong đợi 10%        
Với tỷ suất lợi nhuận mong đợi là 10%, sử dụng phương pháp NPV, để thẩm định dự án, có nên đầu tư dự án hay không?

 

Để xem bài giảng chi tiết và đề bài tập các bạn có thể xem ở đây:
http://trungblc.com/index.php/bai-giang-truc-tuyen/4-bai-giang-tham-dinh-du-an-dau-tu

Video Hướng dẫn chi tiết thực hành làm bài tập thẩm định dự án đầu tư bài tập về nhà buổi học thứ 4 trên excel:

Thêm bình luận

Mã an ninh
Làm tươi